รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

คำนำ -- สารบัญ -- สารบัญตาราง -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธีดำเนินการประเมิน -- ผลการประเมิน -- บทสรุป -- ภาคผนวก

Date

2543

Format

Application/Pdf.(80 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/21

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University