รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549 )

Dublin Core

Title

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549 )

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนนโยบายและแผน, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2545-2549 -- บทที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2545-2549 -- บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

Format

Application/Pdf. (54 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/8

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Coverage

2545-2549

Rights

Mae Fah Luang University