มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายพลเต็ง เส่ง

Dublin Core

Title

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายพลเต็ง เส่ง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายพลเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพิธีจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี ณ เนย์ปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อที่ 29 พฤศจิกายน 2556

Date

2556-11-29

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:00:39 นาที

Call Number

D 0284

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha