ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จย่าและสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายบรรหารศิลปอาชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2539
เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 32 หน้า ประกอบด้วยข้อมูล ความเป็นมาและการมีส่วนร่วมของชาวเชียงรายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และข้อมูลของจังหวัดเชียงราย รวบรวมโดย ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ บรรณาธิการ และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงราย

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/4

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University