การแสดงปาฐกถา เรื่อง “การเตรียมตัวเป็นนักกฎหมายที่ดี”

Dublin Core

Title

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “การเตรียมตัวเป็นนักกฎหมายที่ดี”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมนักศึกษา

Description

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “การเตรียมตัวเป็นนักกฎหมายที่ดี” โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2547-08-29

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
จำนวน 2 แผ่น

Call Number

D 0134

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha