การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและระดมสมอง โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและระดมสมอง โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 9 ธันวาคม 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Description

สรุปการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย -- ข้อมูลจังหวัดเชียงราย -- สรุปผลการวิจัยโครงการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย

Contributor

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Date

2547-12-09

Format

70 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/4

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University