BROWSE ITEMS (30 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : เอกสารการประชุมสัมมนา / Collection : / Full Text : / Year :   การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและระดมสมอง โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สรุปการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย -- ข้อมูลจังหวัดเชียงราย -- สรุปผลการวิจัยโครงการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2547-12-09 517 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การประชุม


   นโยบาย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย

   ส่วนที่ 1 -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย -- ส่วนที่ 3 นโยบายลดความยากจนของรัฐ: อดีตและปัจจุบัน -- ส่วนที่ 4...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2548-09-24 569 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

   การสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต"

   แนวคิดในการจัดการศึกษานิติศาสตร์ไทย -- การศึกษากฎหมายในอนาคตของประเทศไทย -- การพัฒนาระบบกฎหมาย -- การศึกษากฎหมาย :...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2546-11-21 541 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การจัดการศึกษา,การสัมมนา

   เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

   นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัจจัยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ -- นโยบายแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา -- สี่สาระการประกันคุณภาพการศึกษา --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 2544-12-28 554 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การอบรม,การประกันคุณภาพ

   การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง "เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า"

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-08-31 532 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ


   ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2552-01-28 566 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

   การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

   กำหนดการการประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2553 -- กำหนดการนำเสนอผลงาน -- บทคัดย่อผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2552-11-19 509 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

   Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

   สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สารจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการการประชุมแม่ฟ้าหลวง วิชาการ -- ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2553-11-19 506 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,วันสถาปนามหาวิทยาลัย

   เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

   โครงการ -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิด -- ประเทศไทยในบริบทใหม่ในการแข่งขันเวทีโลก -- มนุษยสัมพันธ์ -- ข้าราชการไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2547-12-25 484 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

   โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2553-05-18 544 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบรรยายพิเศษ,การประกันคุณภาพ

   การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วัฒนธรรมไทในสิบสองปันนา"

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2550-12-25 452 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

   การประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   กำหนดการ -- คุณสมบัติของผู้กู้เงิน -- ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา -- กำหนดการยืนยันกู้เงิน -- การตรวจสอบวงเงินกู้ยืม -- การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน -- การลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2557-12-01 461 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การประชุม,นักศึกษา

   การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ศาสตร์เบื้องต้นของการวิจัยตะวันตก

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2550-06-11-23 99 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2