BROWSE ITEMS (26 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : เอกสารการประชุมสัมมนา / Collection : / Full Text : / Year :  การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและระดมสมอง โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สรุปการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย -- ข้อมูลจังหวัดเชียงราย -- สรุปผลการวิจัยโครงการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2547-12-09 349 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การประชุม


  นโยบาย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย

  ส่วนที่ 1 -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย -- ส่วนที่ 3 นโยบายลดความยากจนของรัฐ: อดีตและปัจจุบัน -- ส่วนที่ 4...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2548-09-24 321 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

  การสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต"

  แนวคิดในการจัดการศึกษานิติศาสตร์ไทย -- การศึกษากฎหมายในอนาคตของประเทศไทย -- การพัฒนาระบบกฎหมาย -- การศึกษากฎหมาย :...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2546-11-21 369 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การจัดการศึกษา,การสัมมนา

  เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัจจัยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ -- นโยบายแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา -- สี่สาระการประกันคุณภาพการศึกษา --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 2544-12-28 348 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การอบรม,การประกันคุณภาพ


  การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง "เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า"

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-08-31 361 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  Proceeding of The First Franco - MFLU Seminar on "Changes in Rice Production Systems and New Technological Challenges"

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2006-06-12 373 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา  ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2552-01-28 400 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

  การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

  กำหนดการการประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2553 -- กำหนดการนำเสนอผลงาน -- บทคัดย่อผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2552-11-19 338 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การสัมมนา

  Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

  สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สารจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการการประชุมแม่ฟ้าหลวง วิชาการ -- ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2553-11-19 341 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,วันสถาปนามหาวิทยาลัย

  เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  โครงการ -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิด -- ประเทศไทยในบริบทใหม่ในการแข่งขันเวทีโลก -- มนุษยสัมพันธ์ -- ข้าราชการไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2547-12-25 312 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2553-05-18 347 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบรรยายพิเศษ,การประกันคุณภาพ

  Book of Abstracts: Food, Health, and Trade : International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2010-11-19 331 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การสัมมนา,การประชุมนานาชาติ
  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2