เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- การอบรม

Description

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัจจัยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ -- นโยบายแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา -- สี่สาระการประกันคุณภาพการศึกษา -- การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก -- การประกันคุณภาพการศึกษา : ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2544-12-28

Format

100 หน้า

Call Number

สพ. มฟล. 1.7/2

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University