BROWSE ITEMS (19 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : การอบรม / Collection : / Full Text : / Year :


  โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานยุคใหม่

  แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2545-05-05 473 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม

  เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัจจัยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ -- นโยบายแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา -- สี่สาระการประกันคุณภาพการศึกษา --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 2544-12-28 354 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การอบรม,การประกันคุณภาพ

  เอกสารประกอบการอบรม โครงการ Workshop ถ่ายรูป Marco Photograph

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-11-18 342 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

  สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยน.พ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2549-11-24 382 views
  การบริการวิชาการ,การสัมมนา,การอบรม


  เอกสารประกอบการอบรม โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 360 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

  Introduction to Microsoft Access ( 2000, XP, 2003 )

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 372 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

  เอกสารประกอบการฝึกอบรม เสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550-01-30 362 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ
  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554-09-15 298 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,ใบปลิว

  ขอเชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลดินจากขยะอินทรีย์

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554 301 views
  การบริการวิชาการ,การอบรม,ใบปลิว

  Make - Up for You Personality workshop Discover make - up Techniques

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2018-02-15 46 views
  การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การอบรม

  FLASH CHOIR SINGING WORKSHOP

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - ลุ่มน้ำโขง 2018-02-22 43 views
  การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การอบรม

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2