พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2558-06-10

Type

Moving Image

Format

MPEG: (ความยาว 01:30:25 นาที)

Call Number

D 0308

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University