การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และห้องประชุมทางไกลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การแต่งตั้งผู้รักษาการแททนคณบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ University of Wisconsin Milwaukee (UWM) -- ความคืบหน้าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( พ.ศ.2546 -2549 ) -- สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบบโควตาในโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2544 -- สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสอนภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ -- การพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2544 -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรหัสรายวิชาและรายชื่อวิชา -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ -- การปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ( หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543 ) -- การพิจารณาเลื่อน กำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียน พ.ศ.2544 -- ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2544

Date

2544-05-04

Format

Application/pdf. (19 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/20

Location

หมวด 6 การประชุม

Rights

Mae Fah Luang University