การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2544 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock University -- การอบรมภาษาอังกฤษ -- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา -- การร่วมพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ -- การปรับแผนหลักสูตร ใหม่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 -2544) -- รายงานการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของ Indiana University -- โครงการศึกษานอกสถานที่ระหว่างปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2543 -- โครงการปรับระดับพื้นฐานความรู้ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2544 -- สรุปความคืบหน้าการดำเนินการงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2543 และ 2544 -- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เรื่องวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2544 -- แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -- โครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ -- แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่ไม่สอบผ่านรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2543 -- หลักเกณฑ์การพิจารณารับการขอย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาต่างสำนักวิชา -- จำนวนผู้มารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา จากการคัดเลือกระบบโควตา

Date

2544-03-24

Type

Text

Format

Application/pdf. (16 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/19

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University