การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ความต้องการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า -- สรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- สรุปผลการประเมิน การสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 -- แผนวิจัยและการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2545 -2549 -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในหลักการเปิดสอนหลักสูตร Mimi MBA และหลักสูตร MBA -- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัย -- โครงการทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -- การพิจารณาแก้ไขรายงานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2543 -- โครงการหลักสูตรภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ -- ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดเชียงราย

Date

2544-01-20

Type

Text

Format

Application/pdf. (12 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/18

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University