การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2543
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2543 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระบบโควต้า) ปีการศึกษา 2544 -- สรุปผลการจัดสัมมนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- สรุปการให้เกรดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 -- สรุป GPA และ GPAX ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 -- ประกาศหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ -- ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การพ้นสภาพเป็นนักศึกษา ปี 2543 -- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ภาคศึกษาปลาย -- หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักวิชา -- ข้อบังคับ คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารภายในศูนย์ -- ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย -- กำหนดวันประชุมสภาวิชาการ ปี 2544 -- หลักสูตร Mini MBA -- ประกาศงดการเรียนการสอน

Date

2543-11-25

Type

Text

Format

Application/pdf. (9 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/17

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University