การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2543
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2543 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มาตรการการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย -- ความต้องการบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ -- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระบบโควต้า) ปีการศึกษา 2544 -- องค์ประกอบสภาวิชาการ ตามมาตรา 18 (3) แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2541 -- ร่างกำหนดการ โครงการสัมมนาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาใหม่ -- การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2543 -- การพิจารณาให้นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ การอาหารรุ่นที่ 1 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต -- หลักเกณฑ์การคิดนักศึกษา จำนวนเต็มเวลา ( FTES ) -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University

Date

2543-10-14

Type

Text

Format

Application/pdf. (9 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/16

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University