การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2543 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- แผนการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี 2542 - 2554 -- การพิจารณาแนวปฎิบัติในการเปิดดำเนินการสอน หมวดวิชาเลือกเสรี -- การจัดระบบบริหารสำนักวิชา

Date

2543-09-16

Format

Application/pdf.(4 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/15

Location

หมวด 6 การประชุม

Rights

Mae Fah Luang University