การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2543 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชุดใหม่ -- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี 2542 - 2554 -- โครงการสัมมนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องแนวโน้ม ทิศทางและการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง -- การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรใหม่ ปี 2543 -- การจัดทำแผนงานวิจัยหรือชุดโครงงานวิจัย -- เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2544 -- ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ University of Wisconsin Milwaukee

Date

2543-08-26

Format

Application/pdf. (5 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/14

Location

หมวด 6 การประชุม

Rights

Mae Fah Luang University