การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2543 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ -- การสำรวจพื้นที่ก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2544 -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด -- การกำหนดภาระงานของอาจารย์ประจำ -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ -- ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date

2543-08-05

Type

Text

Format

Application/pdf. (34 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/13

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University