การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

แผนการรับนักศึกษา -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด -- โครงการสัมมนาของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- การบริหารอาจารย์พิเศษ -- การกำหนดภาระงานอาจารย์ประจำ -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ -- ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย -- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์กาขอรับทุน อุดหนุนงานวิจัย -- ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยพืชสมุนไพร ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การพิจารณากำหนดรายวิชา สอบวัดความรู้ทบวงมหาวิทยาลัย

Date

2543-07-07

Type

Text

Format

Application/pdf. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/12

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University