การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การให้ทุนสนับสนุนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -- การบริการวิชาการที่โรงเรียนต้องการได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ -- มหาวิทยาลัย Brock ประเทศแคนาดา -- รายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2543 -- แผนการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต ปี 2542-2554 -- การพิจารณาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด -- โครงการศึกษาความต้องการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน -- การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากคณาจารย์ประจำ -- การเสนอชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ -- โครงการสัมมนาของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Date

2543-05-28

Type

Text

Format

Application/pdf. (28 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/11

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University