การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2543 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร CC มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การประชุมสัมมนา University - Industry Linkage -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลจีน -- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษ -- ความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2543 -- โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา -- การจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ -- การขอย้ายสาขาวิชาต่างสำนักวิชา -- การจ่ายค่าตอบแทนในการอ่านเพื่อประเมินบทความทางวิชาการ -- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์

Date

2543-03-18

Type

Text

Format

Application/pdf. (9 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/10

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University