BROWSE ITEMS (344 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : รายงานการประชุม / Collection : / Full Text : / Year :


   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2542

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-04-02 826 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2542

   กำหนดหลักเกณฑ์ลงนามข้อกำหนด -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน -- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน -- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ การคัดเลือก...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-05-10 710 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2542

   ผลการคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย -- สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดิน ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-06-10 726 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2542

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-10-16 705 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2542

   หลักสูตรที่จะสอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2544 -- การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 -- ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย -- การรับนักศึกษาใหม่ -- การตัดเกรด --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-10-29 699 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2542

   การใช้ทุนการศึกษา -- การจัดตั้งกองทุน100 ปี สมเด็จย่าฯ -- ผลวิเคราะห์โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 -- หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-11-13 692 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2542

   การจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับ (ทอมก) -- การดำเนินการสรรหาอาจารย์ -- สรุปผลการวิเคราะห์ โครงการอบรมเพื่อปรับระดับความรู้นักศึกษาใหม่ กับผลการเรียนนักศึกษา --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-12-19 709 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2543

   การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กองทุนไทยช่วยไทย --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-01-22 703 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2543

   ความคืบหน้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2543 -- การจัดทำสมุดบันทึกแจกนักศึกษา -- กิจกรรมนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน -- การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-02-12 720 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543

   การประชุมสัมมนา University - Industry Linkage -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลจีน -- การประชาสัมพันธ์...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-03-18 711 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543

   การให้ทุนสนับสนุนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -- การบริการวิชาการที่โรงเรียนต้องการได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-05-28 714 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543

   แผนการรับนักศึกษา -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด -- โครงการสัมมนาของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-07-07 717 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543

   การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ -- การสำรวจพื้นที่ก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2544 -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-08-05 820 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543

   การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชุดใหม่ -- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-08-26 697 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543

   ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- แผนการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี 2542 - 2554 --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-09-16 666 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2543

   ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มาตรการการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย -- ความต้องการบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-10-14 667 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2543

   ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระบบโควต้า) ปีการศึกษา 2544 -- สรุปผลการจัดสัมมนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-11-25 751 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

   ความต้องการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า -- สรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- สรุปผลการประเมิน...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-01-20 738 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

   ความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock University -- การอบรมภาษาอังกฤษ -- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา -- การร่วมพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ -- การปรับแผนหลักสูตร...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-03-24 695 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

   การแต่งตั้งผู้รักษาการแททนคณบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ University of Wisconsin Milwaukee (UWM) -- ความคืบหน้าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-05-04 708 views
   รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2