BROWSE ITEMS (295 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : รายงานการประชุม / Collection : / Full Text : / Year :


  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2542

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-04-02 678 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2542

  กำหนดหลักเกณฑ์ลงนามข้อกำหนด -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน -- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน -- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ การคัดเลือก...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-05-10 587 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2542

  ผลการคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย -- สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดิน ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-06-10 606 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2542

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-10-16 583 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2542

  หลักสูตรที่จะสอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2544 -- การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 -- ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย -- การรับนักศึกษาใหม่ -- การตัดเกรด --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-10-29 581 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2542

  การใช้ทุนการศึกษา -- การจัดตั้งกองทุน100 ปี สมเด็จย่าฯ -- ผลวิเคราะห์โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 -- หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-11-13 568 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2542

  การจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับ ( ทอมก) -- การดำเนินการสรรหาอาจารย์ -- สรุปผลการวิเคราะห์ โครงการอบรมเพื่อปรับระดับความรู้นักศึกษาใหม่ กับผลการเรียนนักศึกษา --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2542-12-19 572 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2543

  การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กองทุนไทยช่วยไทย -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-01-22 576 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2543

  ความคืบหน้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2543 -- การจัดทำสมุดบันทึกแจกนักศึกษา -- กิจกรรมนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน -- การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-02-12 614 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543

  การประชุมสัมมนา University - Industry Linkage -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลจีน -- การประชาสัมพันธ์...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-03-18 585 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543

  การให้ทุนสนับสนุนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย --การบริการวิชาการที่โรงเรียนต้องการได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-05-28 605 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543

  แผนการรับนักศึกษา -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด -- โครงการสัมมนาของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-07-07 598 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543

  การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ -- การสำรวจพื้นที่ก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2544 -- การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-08-05 706 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543

  การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชุดใหม่ -- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-08-26 580 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543

  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- แผนการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี 2542 - 2554 -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-09-16 545 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2543

  ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มาตรการการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย -- ความต้องการบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-10-14 556 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2543

  ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระบบโควต้า) ปีการศึกษา 2544 -- สรุปผลการจัดสัมมนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-11-25 626 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

  ความต้องการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า -- สรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- สรุปผลการประเมิน...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-01-20 621 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

  ความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock University -- การอบรมภาษาอังกฤษ -- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา -- การร่วมพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ -- การปรับแผนหลักสูตร...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-03-24 584 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

  การแต่งตั้งผู้รักษาการแททนคณบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ University of Wisconsin Milwaukee (UWM) -- ความคืบหน้าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-05-04 598 views
  รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2