การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2544

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2544
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2544 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน ด้านระบบสารสนเทศและโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- ข้อเสนอแนะศักยภาพ ของ Dr.Glenwood H. Irons ในการทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประชุมความก้าวหน้า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock University ประเทศแคนาดา -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ -- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ -- สาขาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคศึกษา -- นโยบายให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย

Date

2544-07-21

Type

Text

Format

Application/pdf. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/21

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University