การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2543
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2543 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CC อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กองทุนไทยช่วยไทย -- การตอบรับให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์รับสมัครสอบความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -- ขออนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติม -- ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบบโควต้า -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลเมืองเชียงราย -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร -- กำหนดวันเปิด - ปิด ภาคเรียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2543 -- หลักเกณฑ์การขอรับทุน

Date

2543-01-22

Type

Text

Format

Application/pdf. (11 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/8

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University