การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2542
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2542 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับ (ทอมก) -- การดำเนินการสรรหาอาจารย์ -- สรุปผลการวิเคราะห์ โครงการอบรมเพื่อปรับระดับความรู้นักศึกษาใหม่ กับผลการเรียนนักศึกษา -- ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ -- การใช้ทุนการศึกษา -- การจัดตั้งกองทุน 100 ปีสมเด็จย่าฯ -- โครงการปรับระดับความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2543 -- หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 -- การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบบโควต้า -- โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --การจัดสรรงบประมาณสำหรับวิจัย -- การจัดตั้ง Health and Safety Center

Date

2542-12-19

Type

Text

Format

Application/pdf. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/7

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University