การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2542
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2542 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การใช้ทุนการศึกษา -- การจัดตั้งกองทุน100 ปี สมเด็จย่าฯ -- ผลวิเคราะห์โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 -- หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 -- เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ -- ศูนย์รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -- โครงการจัดตั้งแบบอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร -- การประกันคุณภาพการศึกษา -- ความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัยในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2542-11-13

Type

Text

Format

Application/pdf. (5 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/6

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University