การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2542
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2542 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ผลการคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย -- สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดิน ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน -- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ 2542 -- ระเบียบมหาวิทยาลัย บัตรประจำตัวผู้บริหารและพนักงาน -- ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปี 2542

Date

2542-06-10

Type

Text

Format

Application/pdf. (23 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/3

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University