BROWSE ITEMS (6 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : วางศิลาฤกษ์ / Collection : / Full Text : / Year :


  พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2543 566 views
  พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ,วางศิลาฤกษ์  อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล รายงานการจัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2550-02-13 989 views
  สูจิบัตร,วางศิลาฤกษ์,พิธี

  สูจิบัตร พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

  คำกราบทูลถวายรายงานของ รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ความเป็นมา -- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558-02-02 1,146 views
  วางศิลาฤกษ์,พิธีเปิด,ศูนย์การแพทย์

  สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2 พฤษภาคม 2543

  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-05-02 1,005 views
  สูจิบัตร,วางศิลาฤกษ์,พิธี

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2