หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ต่อไป

หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะ 10 ปีแรกเริ่ม การถ่ายทอดเหตุการณ์ อันน่าประทับใจ การบอกเล่าถึงบุคคลสำคัญในการดำเนินความพยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนนำเสนอพัฒนาการด้านต่างๆ และรวบรวมภาพถ่ายแห่งความทรงจำ ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เกียรติประวัติและสืบสานความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ หอประวัติยังได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ที่ทรงพระราชทานพระเมตตาแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

ภายในหอประวัติได้จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการออกเป็น 6 ห้อง ดังนี้

ห้องสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ชุดครุยวิทยฐานะ และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอประวัติอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เจริญเติบโตมาตามลำดับ ตลอดจนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในระยะแรกของการบุกเบิกและเตรียมการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงพัฒนาการในระยะ 10 ปีแรกของการก่อตั้ง

ห้องกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัย
จัดแสดงแบบจำลองและแบบแปลนการก่อสร้างของกลุ่มอาคารต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารสำนักวิชา อาคารหอพักนักศึกษา อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารส่วนหน้าหรืออาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรกของมหาวิทยาลัย

 

ห้องประวัติความเป็นมา
ถ่ายทอดปฐมบทของการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระยะ 10 ปีแรก เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ บุคคลสำคัญในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการด้านกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความเจริญก้าวหน้าอันมีแบบฉบับของตนเองในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังบอกเล่าถึงพิธีเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรก พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย พิธีเปิดมหาวิทยาลัย พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อันเป็นวันสำคัญสูงสุดในชีวิตของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวง

ห้องพระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2552

ห้องเอกสารจดหมายเหตุ
จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุของ มหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แผนแม่บทฉบับแรกของมหาวิทยาลัย เอกสารการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่ม (พ.ศ.2539 - 2541) และหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย สูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นต้น

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา
10.00 - 17.00 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดราชการ

ติดต่อเรา

หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  0 5391 6344

archives@mfu.ac.th