โครงการเสวนาเรื่อง เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า

Dublin Core

Title

โครงการเสวนาเรื่อง เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม 306 อาคารศูนย์อาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Description

สรุปผลการจัดเสวนา -- ภาคผนวก

Date

2549-08-31

Format

160 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/64

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University