รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Dublin Core

Title

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การเงิน -- งบประมาณ
รายงานการเงิน

Description

รายงานของผู้สอบบัญชี -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Date

2563

Type

Text

Format

Application/pdf.
25 หน้า

Call Number

อ มฟล.1.1/11

Location

server หมวดที่ 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University