ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการสำนักวิชา เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการสำนักวิชา เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร"
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "งานการเงินและบัญชี, งานนโยบาย แผน และงบประมาณ, การขอตำแหน่งทางวิชาการ, ระบบงานคุณภาพ, ระบบงานสารบรรณ, งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, งานหลักสูตรและการเรียนการสอน" -- ประมวลภาพ

Date

2563-07-18

Type

Text

Format

Application/pdf.
10 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/20

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha