มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รูปแบบและแนวคิดในการจัดตั้ง -- โครงสร้างและการบริหารงาน -- สาขาวิชาที่เปิดสอน -- การรับนักศึกษา -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ --แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แนวคิดในการออกแบบทางกายภาพ

Publisher

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทบวงมหาวิทยาลัย

Date

[253-]

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.1/1

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539-2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University