รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Dublin Core

Title

รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Subject

รายงาน -- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Description

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย -- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก -- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

Date

2564

Type

Text

Format

Application/Pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล.9.1/34

Location

server หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University