รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Dublin Core

Title

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงาน -- การใช้จ่ายงบประมาณ

Description

บทสรุปผู้บริหาร -- การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน แผนงาน/ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

Date

2564

Type

Text

Format

Application/Pdf.
40 หน้า

Call Number

อ มฟล.9.1/33

Location

server หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University