รายงานประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- การจัดการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร -- สถาบันขงจื่อ -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2550 -- ทำเนียบผู้บริหาร -- กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย -- รายนามผู้บริจาค -- คณะผู้จัดทำ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2550

Type

Text

Format

142 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN:978-974-9766-4

Call Number

สพ มฟล. 1.1/10

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University