ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

การอบรม -- ความร่วมมือทางวิชาการ -- การบริการวิชาการ

Description

โครงการ -- กำหนดการ

Date

2547-04-02

Format

20 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/28

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University