โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

Dublin Core

Title

โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553
จัดครั้งที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การอบรม -- การบริการวิชาการ -- บุคลากร

Description

บทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี

Date

2553-05-18

Format

56 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/26

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University