นโยบาย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย

Dublin Core

Title

นโยบาย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาความยากจน" วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

สัมมนา -- อภิปราย -- การบริการวิชาการ

Description

ส่วนที่ 1 -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย -- ส่วนที่ 3 นโยบายลดความยากจนของรัฐ: อดีตและปัจจุบัน -- ส่วนที่ 4 รวมบทความแก้ปัญหาความยากจน

Contributor

ปรีชา อุปโยคิน -- วารุณี ชุ่มแก้ว

Date

2548-09-24

Format

195 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.7/6

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University