การสัมมนา เรื่องทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ : Strategic Directions for Library in Knowledge-Based Society

Dublin Core

Title

การสัมมนา เรื่องทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ : Strategic Directions for Library in Knowledge-Based Society
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 : The 23th Annual Seminar of Thai Academic Library Consortium วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

สัมมนา -- ความร่วมมือ -- ห้องสมุด

Description

โครงการ -- กำหนดการ

Date

2548-10-25

Format

100 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/5

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University