รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Factors influencing daily activities post hospital discharge in acute coronary syndrome patients

Creator

แสงเดือน กันทะขู้

Subject

หลอดเลือดหัวใจ, โรค -- การพยาบาล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค

Contributor

วรรัตน์ มากเทพพงษ์
ปนัดดา อินทรลาวัณย์

Date

2554

Type

Text

Format

85 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University