รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและสาธารณสุขต่อกรณีศึกษาสิทธิบัตรยารักษาโรคเอดส์ของประเทศไทย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและสาธารณสุขต่อกรณีศึกษาสิทธิบัตรยารักษาโรคเอดส์ของประเทศไทย
Legal Problems of Implementing the doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health : Case Study of AIDs Drug Patent in Thailand

Creator

วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล

Subject

ทรัพย์สินทางปัญญา

Contributor

วรพชร จันทรขันตี

Date

2555

Type

Text

Format

149 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University