สัมมนาวิชาการประจำปี 2548 "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาความยากจน"

Dublin Core

Title

สัมมนาวิชาการประจำปี 2548 "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาความยากจน"
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

หลัการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- ผลที่คาดว่าจะได้รับ -- กำหนดการสัมมนา

Date

2548-09-24

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/17

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University