พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2555

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2555
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2554 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ผู้ได้รับรางวัลตุงทองคำ -- ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2555 -- รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2557-02-10

Type

Text

Format

Application/pdf.
78 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.13/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University