โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท

Dublin Core

Title

โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- การศึกษา

Description

กทช.กับภารกิจในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสังคม -- จากนโยบายไปสู่การปฎิบัติ -- วัตถุประสงค์ของโครงการ -- เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของโรงเรียน องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ -- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนำร่อง

Contributor

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Date

2552

Type

Text

Format

16 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University