พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2548 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --คำประกาศเกียรติคุณ พระธรรมราชานุวัตร ( สุทัศ สุทสสโน) -- ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2549

Date

2551-02-17

Format

46 หน้า

Source

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.7/5
ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Rights

Mae Fah Luang University