ไทม์ไลน์

#2015   #2016   #2017

2534 -2539

  ประชาชนชาวเชียงราย ภาคราชการ ภาคเอกชน  ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยและรถไฟ (ก.ม.ฟ.) ขึ้น

18 กรกฎาคม 2538

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อกำเนิดขึ้นจากการที่ประชาชนชาวเชียงรายมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเชียงรายที่ได้ทรงเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่สร้างพระตำหนัก และทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งได้นำความเจริญรุ่งเรืองมายังจังหวัดและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้น หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 จึงได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายต่อรัฐบาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคน

4 มีนาคม 2539

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย (กมฟ) จำนวน 19 ท่าน เข้าพบนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล  เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย

5 มีนาคม 2539

รัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ และได้มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป

21 มีนาคม 2539

การประชุมปรึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลิตเติ้ลดัก จังหวัดเชียงราย

เมษายน – กันยายน 2539

เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฎขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย หรือจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นมาใหม่ แต่ต่อมาได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ขึ้น ทำให้ร่างพระราชบัญญัติแม่ฟ้าหลวง ไม่ได้รับการพิจารณา

18 กุมภาพันธ์ 2540

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ กับได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นเป็นประธาน

21 กุมภาพันธ์ 2540

นักศึกษาของสถาบันราชภัฎ และประชาชนชาวเชียงรายเดินขบวนประท้วง ที่โรงแรมลิตเติ้ลดั้กและทำบันทึกขอให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาประชาคม ให้รับนักศึกษาได้ เมื่อปี พ.ศ. 2542 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้พบกับราษฎรจังหวัดเชียงรายเพื่อยืนยันที่จะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และได้มีการลงนามในสัญญาประชาคมว่าจะให้มีการดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จและรับนักศึกษาได้ภายในปี พ.ศ. 2542

7 มีนาคม 2541

มีการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี นาวาโทนายแพทย์เดชา  สุขารมณ์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีต และรศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงราย  

10 มีนาคม 2541

10 มีนาคม 2541

                                              คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจรับมอบงานจ้าง การออกแบบผังแม่บท การออกแบบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุม ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย

26 มีนาคม 2541

ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ได้ร่วมกันนำมีด พร้า จอบ เสียมและเครื่องจักร มาเปิดทางเข้ามหาวิทยาลัย บริเวณดอยแง่มเป็นปฐมฤกษ์

26 พฤษภาคม 2541

คณะกรรมการรณรงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้รณรงค์หาทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนเข้ามหาวิทยาลัย

31 พฤษภาคม 2541

31 พฤษภาคม 2541

การสำรวจพื้นที่ดอยแง่ม เพื่อเตรียมการก่อสร้างมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดอยแง่ม เมื่อปี พุทธศักราช 2541 โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  ที่ทำการชั่วคราวแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

5 มิถุนายน 2541

ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยการปลูกป่า  บริเวณดอยแง่ม

8 กรกฎาคม 2541

การประชุมความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั้ก จังหวัดเชียงราย

12 – 18 กันยายน 2541

12 – 18 กันยายน 2541

ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย

19 กันยายน 2541

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

25 กันยายน 2541

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ลิงค์: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/065/1.PDF

20 ตุลาคม 2541

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคำสั่งที่ 1/2541 แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3 ธันวาคม 2541

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2541 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย

1 พฤษภาคม 2542

การประชุม เตรียมการรับนักศึกษา รุ่นแรก ณ ห้องประชุม โรงแรมลิตเติ้ลดั้ก จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พานักศึกษารุ่นแรกเยี่ยมชม สถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ดอยแง่ม  

5-6 มิถุนายน 2542

โครงการสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาคารส่วนหน้าเมื่อแรกสร้าง  เมื่อปี พุทธศักราช 2542

10 มิถุนายน 2542

นักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2542 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พิธีเปิดการศึกษาเป็นปฐมฤกษ์และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษารุ่นแรก ณ โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล

10 ตุลาคม 2542

ต้อนรับฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ (H.E.Madame Chen Zhili) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือในความร่วมมือการจัดสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

15 ตุลาคม 2542

มหาวิทยาลัยย้ายที่ทำการชั่วคราว จากโรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล มายังอาคารส่วนหน้าชั่วคราว 12 หลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542

29 ตุลาคม 2542

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ประชุมอาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

23 มกราคม 2543

พิธีเบิกปฐพีเปิดการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน และทำบุญอาคารส่วนหน้า

2 พฤษภาคม 2543

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15 สิงหาคม 2543

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้ง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31 สิงหาคม 2543

นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย (ตามบทเฉพาะกาล)ส่งมอบตำแหน่งให้ พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย (คนแรก) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม ทบวงมหาวิทยาลัย

6 ตุลาคม 2543

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไภย ส.ว. ประกอบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 ธันวาคม 2543

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2 ตุลาคม 2544

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ (รักษาการแทนอธิการบดี) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

29 ธันวาคม 2544

พิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

20 สิงหาคม 2545

พิธีส่งมอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

11-13 ธันวาคม 2545

   นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ’45”

14 มีนาคม 2546

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” และ “ใครติดยา ยกมือขึ้น”

11 กุมภาพันธ์ 2551

พิธีอัญเชิญพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังวิหารพระเจ้าล้านทอง ฯ

13 มีนาคม 2542

ผู้บริหาร  พร้อมคณะหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่ ณ ดอยแง่ม  อ.เมือง จ.เชียงราย

27 มกราคม 2546

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นการส่วนพระองค์