ทศวรรษที่ 1

 • Feb 22, 2017

  7 มีนาคม 2541

  preview-2541-03-07-1มีการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี... Read More

 • Mar 2, 2017

  10 มีนาคม 2541

  preview-2541-03-10คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจรับมอบงานจ้าง การออกแบบผังแม่บท การออกแบบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค... Read More

 • Mar 2, 2017

  26 มีนาคม 2541

  preview-2541-03-26-2ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ได้ร่วมกันนำมีด พร้า จอบ เสียม... Read More

 • Mar 2, 2017

  26 พฤษภาคม 2541

  preview-2541-05-26-1คณะกรรมการรณรงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย... Read More

 • Mar 2, 2017

  31 พฤษภาคม 2541

  preview-2541-05-31-3การสำรวจพื้นที่ดอยแง่ม เพื่อเตรียมการก่อสร้างมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  5 มิถุนายน 2541

  preview-2541-06-05-2ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสืบสานพระราชปณิธาน... Read More

 • Mar 2, 2017

  8 กรกฎาคม 2541

  preview-2541-07-08-1การประชุมความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  12 – 18 กันยายน 2541

  preview-2541-09-12-18-1ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  19 กันยายน 2541

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ... Read More

 • Mar 2, 2017

  25 กันยายน 2541

  preview-2541-09-25มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง... Read More • Mar 2, 2017

  20 ตุลาคม 2541

  preview-2541-10-20สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคำสั่งที่ 1/2541 แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย... Read More

   

   

 • Mar 2, 2017

  3 ธันวาคม 2541

  preview-2541-12-03-1การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2541... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  13 มีนาคม 2542

  preview-2542-03-13-1ผู้บริหาร  พร้อมคณะหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่... Read More

 • Mar 2, 2017

  1 พฤษภาคม 2542

  preview-2542-05-01-1การประชุม เตรียมการรับนักศึกษา รุ่นแรก ณ ห้องประชุม... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  5-6 มิถุนายน 2542

  preview-2542-06-5-6-1โครงการสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  29 ตุลาคม 2542

  preview-2542-10-03-2การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ประชุมอาคารส่วนหน้า... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  10 มิถุนายน 2542

  preview-2542-06-10-1นักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2542 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  10 ตุลาคม 2542

  preview-2542-10-10-1ต้อนรับฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E.Madame Chen Zhili) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน... Read More

 • Mar 2, 2017

  15 ตุลาคม 2542

  preview-2542-10-15-2มหาวิทยาลัยย้ายที่ทำการชั่วคราว จากโรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล มายังอาคารส่วนหน้า... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  23 มกราคม 2543

  preview-2543-01-23-1พิธีเบิกปฐพีเปิดการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน และทำบุญอาคารส่วนหน้า... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  2 พฤษภาคม 2543


  preview-2543-05-02-1พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ... Read More

   

 • Mar 2, 2017

  15 สิงหาคม 2543

  preview-2543-08-15-1ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน... Read More

 • Mar 2, 2017

  31 สิงหาคม 2543


  preview-2543-08-31-1นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย (ตามบทเฉพาะกาล)... Read More

 • Mar 2, 2017

  6 ตุลาคม 2543

  preview-2543-10-06-1พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไภย ส.ว. ประกอบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read More

   

 • Mar 2, 2017

  9 ธันวาคม 2543

  preview-2543-12-09-1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More

 • Mar 2, 2017

  2 ตุลาคม 2544

  รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ (รักษาการแทนอธิการบดี) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี... Read More

 • Mar 2, 2017

  29 ธันวาคม 2544

  preview-2544-12-29-1พิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More

   

 • Mar 2, 2017

  20 สิงหาคม 2545

  preview-2545-08-20-1พิธีส่งมอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More

   

   

 • Mar 2, 2017

  11-13 ธันวาคม 2545


  preview-2545-12-11-13-2นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ’45” Read More

   

 • Mar 2, 2017

  27 มกราคม 2546

  preview-2546-01-26-3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นการส่วนพระองค์ Read More

 • Mar 2, 2017

  14 มีนาคม 2546

  preview-2546-03-14-1ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน... Read More