ก่อนก่อตั้ง-มฟล.

 • 2534 - 2539

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAประชาชนชาวเชียงราย ภาคราชการ ภาคเอกชน  ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด... Read More

   

 • 18 กรกฎาคม 2538

  preview-2538-03-1สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต Watch More

   

 • 4 มีนาคม 2539

  preview-2539-03-04คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย (กมฟ) จำนวน 19 ท่าน เข้าพบนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี... Read More

 • Mar 2, 2017

  5 มีนาคม 2539

  รัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย... Read More

 • Mar 2, 2017

  21 มีนาคม 2539

  การประชุมปรึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง... Read More

 • Mar 2, 2017

  เมษายน – กันยายน 2539

  เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฎขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย... Read More

 • 18 กุมภาพันธ์ 2540

  preview-2539-02-18คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ... Read More


 • 21 กุมภาพันธ์ 2540

  preview-2540-02-21นักศึกษาของสถาบันราชภัฎ และประชาชนชาวเชียงรายเดินขบวนประท้วง ที่โรงแรมลิตเติ้ลดั้กและทำบันทึกขอให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาประชาคม... Read More