บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน"

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน"

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรมสรรพากร

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2554-08-25

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha